Click for English Version

LydiArt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lydiart.nl
06 42555105

Persoonsgegevens die LydiArt verwerkt
LydiArt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan LydiArt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag LydiArt persoonsgegevens verwerkt
LydiArt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving

Hoe lang LydiArt persoonsgegevens bewaart
LydiArt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:

 • Bij totstandkoming van een overeenkomst: binnen twee weken na het volledig voldoen van de overeenkomst;
 • Bij niet totstandkoming van een overeenkomst: binnen twee weken na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden
LydiArt verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u en met voorafgaande toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting(en).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
LydiArt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@lydiart.nl.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd
De website van LydiArt wordt gehost in Nederland. Gegevens worden beveiligd opgeslagen. Het hostingsbedrijf monitort en beveiligt al hun producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude. Zij zijn ook groot voorstander van ‘white hat’ (ethische) hackers die hen wijzen op mogelijke zwakheden in de beveiliging.

Privacy Statement

LydiArt is responsible for processing personal data as reflected in this privacy statement.

Contact details:
www.lydiart.nl
+31 6 42555105

Personal data processed by LydiArt
LydiArt processes your personal data because you use services and/or because you provide them to LydiArt yourself.

Below is an overview of the personal data that are processed:

 • First and last name
 • Telephone number
 • E-mail address

For what purpose and on which basis personal data are processed
LydiArt processes your personal data for the following purposes:

 • To be able to call or e-mail you if necessary to carry out the services
 • To comply with all applicable laws and regulations

How long personal data are kept
LydiArt will not keep your personal data for longer than is strictly necessary to fulfil the purposes for which your data is collected. Retention periods are used for the following (categories) of personal data:

 • Upon formation of an agreement: within two weeks after the complete fulfilment of the agreement;
 • When an agreement is not concluded: within two weeks after the last contact.
  Sharing personal data with third parties
  LydiArt only provides third parties and only when necessary for the execution of the agreement with you and with prior consent or to comply with a legal obligation(s).

Cookies, or similar techniques, that are used
LydiArt does not use cookies or similar techniques.

Viewing, adjusting or deleting data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request to inspect, correct, delete your personal data to info@lydiart.nl.

How personal data is secured
LydiArt’s website is hosted in the Netherlands. Data is stored securely. The hosting company monitors and secures all their products and services visibly and invisibly against abuse and fraud. They are also big fans of ‘white hat’ (ethical) hackers who alert them to possible security weaknesses.